صفحه اصلی
اخبار و اطلاعیه ها
آیین نامه ها و فرم ها
آمار سامانه
راهنمای وب سایت
سوابق پژوهشی اساتید
تماس با ما

تاریخ شمسی :  9/1/1394
تاریخ میلادی :  29/03/2015

تعداد مراجعه کننده :

سوابق پژوهشی اساتیدنام نام خانوادگی جنسیت تاریخ تولد محل تولد مرتبه علمی
بخشعلی معصومی مرد 1338 خوی استادیار
پایه گروه علمی محل خدمت ناحیه پست الکترونیکی
23 علوم پایه تبریز یک bakhshalim@yahoo.com

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی (ISI)
ردیف عنوان اثر ناشر تاریخ انتشار
سال ماه
1 Investigation of conductivety and morphology of poly(diphenylamine-co-aniline) prepared via chemical and electrochemical copolymerizatin pleiades publishing 1389 9
2 recovery of discarded sulfated lead_acid batteries by inverse charge energy conversion & management 1387 9
3 corrosion inhibition of mild steel in acidic media by basic yellow 13 dye journal of applied electrochemistry 1387 12
4 investigation of electrochemical copolymerization of 1-naphthylamineaniline in the presence of various organic sulfonic acids j.chin.chem.soc 1388 5
5 syntheses and investigation of thermal properties of copper complexes with azo-containing schiff-base dyes 1386 4
6 MODIFICATION OF STYRENE POLYMER BY ATTACHING SUITABLE GROUPS AS SIDE CHAIN E-POLYMERS 1388 10
7 Investigation of conductivety and morphology of poly(diphenylamine-co-aniline) prepared via chemical and electrochemical copolymerizatin pleiades publishing 1389 9
8 Kinetic study of degradation of Rhodamine B in the presence of Hydrogen peroxide and some metal oxide Elsevier 1390 9
9 Conductivity and Solubility of Nanostructure Poly ( alpha-Naphtylamine-co-Aniline) Prepared by Interfacial Polymerization Reasrch Iran Polymer 1390 9
10 Composite of Conducting Polyaniline-Isobutylated Urea Formaldehyde:Preparation and Characterization Pleiades Publishing, Ltd. 1390 9
11 Composite of Conducting Polyaniline-Isobutylated Urea Formaldehyde:Preparation and Characterization Pleiades Publishing, Ltd. 1390 9
12 Copolymerization of pyrrole with N-dodecyle: The eletroactivity, conductivity, conductivity and morphology of Nanocopolymers in relation to monomeric composition researches of polymer 1390 9
13 Investigation of the Electroactivity, Conductivity, and Morphology of poly (pyrrole -co N-alkyl pyrrole ) prepared via Electrochemical Nanopolymerization and Chemical Polymerization Wiely Periodicals 1390 9
14 Energy Surface studies of ardungo-type germylene XC3H3 GE (X=CH, N, P, AND AS) Taylor and Francis 1391 9
15 Photocatalytic decomposition of amoxicillin trihydrate antibiotic in aqueous solutions under UV irradiation using Sn/TiO2nanopatrcles Hindaw Publishing Corporation 1391 9
16 Graft copolymerization of thiopheneonto polystyrene synthesized via nitroxid-mediated polymerization and itspolymer-clay nanocomposite SCI 1392 9
17 Synthesis of novel thermoesponsive micelles by graft copolymerization of N-isopropylacrylamide on poly epsilon0caprolacton-co-alfa-bromo-epsilon caprolacton as macroinitiator via ATRPy Springer 1392 9
18 Synthesis of 9,10-dihydro-8H-benzo[a]xanthene-11(12H)- One DerivativesUsing ZrOCl2.8H2O as Catalyst Under Solvent-Free Condition Bentham Science Publishers 1392 9
19 Novel conducting polySchiff base of N-(3-aminopropyl) pyrrole-salicylaldehyde and itscopolymer with pyrrole:Synthesis and characterization Taylor and Francis 1392 3
20 Novel carrageenan-based hydrogel nanocomposites containing laponit RD and their application to remove cationic dye Iran Polymer and Petrochemical Institute 1391 9
21 Effect of sodium montmorillonite nanoclay on the water absorbency and cationic dye removel of carrageenan-based nanocomposite superabsorbents Springer 1391 9
22 Chemical modification of nano-structured polyaniline by N-grafting of headecylbromide Taylor and Francis 1391 9
23 Synthesis of conductive adhesives basedCharacterichloroprene rubber/nanopolyaniline:zation of thermal, mechanical and electrical propertieson epoxy resin/nanopolyaniline and sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav 1391 9
24 Synthesis of Nanostructured Polyanilinevia Chemical Oxidative Polymerization: Investigationof Morphology and Conductivity of the Prepared Polymers1 Pleiades Publishing, Ltd 1392 9


مقاله چاپ شده در مجلات معتبر داخلی ( علمی - پژوهشی )
ردیف عنوان اثر ناشر تاریخ انتشار
سال ماه
1 بررسی خواص الکتروفعالی رسانایی و انحلال پذیری همو 2-انیلینو اتانول و کوپلیمرهای (2-آنیلینو اتانول و آنیلین) تهیه شده از راه الکتروشیمیایی و ا ایران 1388 12
2 تهیه و بررسی خواص هدایت الکتریکی لاتکس پلی پیرول- رزین اوره فرمالدئید ایزوبوتیله شده دانشگاه پیام نور 1388 4
3 بررسی خواص الکتروفعالی رسانایی و انحلال پذیری همو 2-انیلینو اتانول و کوپلیمرهای (2-آنیلینو اتانول و آنیلین) تهیه شده از راه الکتروشیمیایی و ا ایران 1388 12
4 4- Chloro 3,5- dixaphospha cyclo hepta [2, 1-3, 4] dinaphthalene (BINOL-PCI) as a Bulky and efficient reagent for the trasformation of symmetric and asymmetric benzoins to corresponding benzyes IAU- ARAK 1390 9
5 تهیه و شناسایی پلیمرهای لاتکس رسانا با پلیمرشدن آنیلین یا آنیزیدین در مجاورت لاتکس: بررسی الکتروفعالیت و خواص ضدخوردگی آنها پژوهشگاه پلیمر ایران 1392 آبان ماه


مقاله چاپ شده در مجلات معتبر داخلی ( علمی - ترویجی )
ردیف عنوان اثر ناشر تاریخ انتشار
سال ماه
1 رنگ های خود تمیز شونده با نانو ذرات فتو کاتالیستی تیتان INS 1389


مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاله های همایش های بین المللی داخلی و خارجی
ردیف عنوان اثر عنوان کنفرانس تاریخ انتشار
سال ماه
1 investigation of synthesis, conductivity & morphology of copolymers & nano copolymers(NoCPy-co-Py) prepared by chemical polymerization نهمین سمینار بین المللی علوم پلیمر و تکنولوزی 1488 7
2 chemical modification of polyaniline by N-Grafting of polyethylacrylate synthesized via ATRP چهل و سومین کنگره جهانی پلیمر IUPAC 1389 4
3 تهیه نانو همو و کوپلیمر ( ارتومتکسی آنیلین - ارتو آمینوفنل) به روش اکسیداسیون شیمیایی با تابش التراسونیک ... همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی 1389 2
4 کوپلیمریزاسیون پیوندی پلی اتیل آکریلات سنتز شده به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم بر روی آنیلین نانو ساختار همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی 1389 2
5 electrochimical copolymarization of anisidine and o-aminiophenol چهل و سومین کنگره جهانی پلیمر IUPAC 1389 4
6 modified nano-structured polyanilin: synthesis and characterization چهل و سومین کنگره جهانی پلیمر IUPAC 1389 4
7 chemical modification of polyaniline by N-Grafting of polyethylacrylate synthesized via ATRP چهل و سومین کنگره جهانی پلیمر IUPAC 1389 4
8 preparation of polythiophene and poly (3-Dodecyl Thiophene Containing Carbon Nanotube, via Chemical Oxidation Polymerization 10th International Seminar on Polymer Science and Technology 1391 9


خلاصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله های همایش های بین المللی داخلی و خارجی
ردیف عنوان اثر عنوان کنفرانس تاریخ انتشار
سال ماه
1 تهیه نانو و همو و کو پلیمر(ارتو متوکسی آنیلین-ارتو آمینو فنل) به روش اکسیداسیون شیمیایی با تابش التراسونیک و بررسی خواص رسانایی، حلالیت و مور همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی 1389 2
2 preparation and characterization of electrically conductive composite based polyaniline and isobutylated urea formaldehyde resin singapore international chemistry conference 5 1386 9
3 ُSynthessis and Characterization of Monomer BITHIOPHENE AND POLY BITHIOPHENE iNTERNATIONAL CONFERANCE ON NANOSTRUCTURES 4 1391 9


مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاله های همایش های ملی داخلی
ردیف عنوان اثر عنوان کنفرانس تاریخ انتشار
سال ماه
1 روشی برای بازگردانی باتریهای از کار افتاده سرب- اسید چهارمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز 1385 8
2 تهیه کمپلکسهایی از مس با لیگاندهای 4 دانه باز شیفت و بررسی خواص الکترو-شیمیایی آنها به روش ولتامتری چرخه ای چهارمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز 1385 8
3 تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی کمپلکسهای وانادم با بازهای شیفت چهار دانه پنجمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور 1386 12
4 بررسی اثر بازدارندگی Basic yellow 13 برخوردگی فولاد در HCL 0/1 مولار پنجمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور 1386 12
5 مطالعه سیستم های بلوری کمپلکسهای مس با لیگاندهای دو دانه ای حاوی گروه آزو به روش XRD پنجمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور 1386 12
6 ساختار مولکولی کمپلکسهای هشت کئوردینه Cd ii با لیگاند ماکروسیکل شیفتباز شش دندانه شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1387 8
7 سنتز مونو و کوپلیمر N- بوتیل پیرول با پیرول ، شناسایی و بررسی کوپلیمرها ششمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور 1387 8
8 بررسی اثر بازدارندگی عصاره پوست انار در خوردگی فولاد در محیط اسید کلریدریک یک مولار ششمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور 1387 8
9 هموپلیمریزاسیون شیمیایی دی فنیل آمین با آنیلین به روش سطح مشترک در حلالهای تولوئن ، کلروفرم و آب و بررسی خواص رسانایی پلیمرهای تهیه شده ششمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور 1387 8
10 بررسی و سنتز الکتروشیمیایی کوپلیمرهای رسانای ( آنیلین - ارتو آنیزیدین) و ( ارتو آنیزیدین - ارتو تولوئیدین ) ششمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور 1387 8
11 سنتز شیمیایی پلی آلفا نفتیل آمین و کوپلیمر آلفا نفتیل آمین - آنیلین در حضور اسیدهای آلی ششمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور 1387 8
12 پلیمریزاسیون شیمیایی N- دودسیل پیرول و تهیه کوپلیمرهای پیرول / N- دودسیل پیرول در محیط آبی ششمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور 1387 8
13 سنتزنانو ترپلیمر(آنیلین-ارتومتوکسی آنیلین- ارتوتولوئیدین) به روش پلیمریزاسیون سطح مشترک در حضور اسیدهای آلی سولفونیک و بررسی خواص آن ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو 1388 7
14 تهیه و شناسایی لاتکس پلی متوکسی آنیلین0وینیل استات-بوتیل متاکریلات)، تهیه فیلم پلیمری، بررسی خواص رسانایی و پوشش ضد خوردگی آن هشتمین کنگره ملی دانشجویی مهندسی شیمی 1389 2
15 پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم ( ATR ) برخی منومرهای آکریلات / متا کریلات ، شناسایی و بررسی خواص آن هشتمین کنگره ملی دانشجویی مهندسی شیمی 1389 2
16 اصلاح خواص فیزیک پلی آنیلین نانو ساختار به روش N - آلکیلاسیون هشتمین کنگره ملی دانشجویی مهندسی شیمی 1389 2
17 تهیه شیمیایی نانو همو و کوپلیمرهای ( ارتومتکسی آنیلین - ارتو آمینوفنل ) به روش اکیداسیون شیمیایی معمولی و التراسیونیک و بررسی خواص همو و کوپل هشتمین کنگره ملی دانشجویی مهندسی شیمی 1389 2
18 تهیه و شناسایی لاتکس پلی متوکسی آنیلین ( وینیل استات - بوتیل متاکریلات ) ، تهیه فیلم پلیمری، بررسی خواص رسانایی و پوشش ضد خوردگیآن هشتمین کنگره ملی دانشجویی مهندسی شیمی 1389 2
19 تهیه همو و کوپلیمر 3- دودسیل تیوفن با 3- متیل تیوفن به روش الکتروشیمیایی ( ولتامتری چرخه ای ) و بررسی خواص هشتمین همایش ملی شیمی 1389 6
20 سنتز شیفت باز سالیسیل آلدهید با N - ( 3- آمینوپروپیل ) پیرول هشتمین همایش ملی شیمی 1389 6
21 سنتز و شنناسایی نانوکامپوزیت رسانای الکتریکی کوپلیمر پیوندی پلی استایرن بر روی پلی پیرول با روش پلیمیزاسیون الکتروشیمیایی و استفاده از آغا هشتمین همایش ملی شیمی 1389 6
22 تهیه چسب هادی بر پایه چسب اپوکسی و پلی آنیلین رسانا هشتمین همایش ملی شیمی 1389 6
23 تهیه الکتروشیمیایی همو و کوپلیمرهایی از ارتومتوکسی آنیلین و ادو آمینوفنل در شرایط بهینه هشتمین همایش ملی شیمی 1389 6
24 تهیه لاکتس پلی ( ارتومتوکسی آنیلین ، وینیل استات - بوتیل متا کریلات) و پلی ( آنیلین، وینیل استات- بوتیل متاکریلات) و بررسی خواص آن هشتمین همایش ملی شیمی 1389 6
25 سنتز الکتروشیمیایی کوپلیمر 1- نفتیل آمین و ارتو آنیزیدین هشتمین همایش ملی شیمی 1389 6
26 اصلاح شیمیایی پلی آنیلین نانو ساختار به روش گرافتینگ هشتمین همایش ملی شیمی 1389 6
27 تهیه پلی آنیلین محلول در حلال های الی از طریق گرافت با منومر متیل متا اکریلات دهمین همایش ملی شیمی پیام نور 1391 0
28 تهیه نانو حاملین باردار با بار مثبت بزای کاربزد در اهداف دارورسانی دهمین همایش ملی شیمی پیام نور 1391 0
29 سنتز كنتزل شده پلي ) 2 –هيدروكسي اتيل متاكزيلات گرافت شده بر روي پلي کاپرو لاکتون از طریق پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم دهمین همایش ملی شیمی پیام نور 1391 0
30 مطالعه رفتار الکتروشیمیایی دپامین تو سًط الکترود کربنی شیشه ای پو شانده شده با نانو کامپوزیت نقره-پلی انیلین دهمین همایش ملی شیمی پیام نور 1391 0
31 سنتز نانو ساختار 4-آمینوتیوفنول/ پلی آنیلین و کاربزد آن در جهت اکسایص دوپامین و تایزوسین دهمین همایش ملی شیمی پیام نور 1391 0
32 سنتز 9و9- دی متیل- 12-فنیل - 12,10,9, 8-تترا هیدرو بنزو-رانتن- 11-اون نهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور 1390 16


خلاصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله های همایش های ملی داخلی
ردیف عنوان اثر عنوان کنفرانس تاریخ انتشار
سال ماه
1 synthesis and characterization of poly( aniline-co- o-anisidine - co -o- -toluidine ) thin films in inorganic and organic snlfonic acids supporting electrolytes 15th iranian seminar of organic chemistry 1387 6
2 synthesis , characterization and conductivity studies of polypyrrole , poly (N - ethyl pyrrole ) and copolymers 15th iranian seminar of organic chemistry 1387 6
3 تهیه نانوقالبهای مولکولی بر پایه وینیل پیریدین یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی 1387 12
4 اصلاح خواص و بهبود فرایند پذیزی پلی تیوفن به عنوان یک پلیمر رسانای پر کاربرد در ساخت سلول های خورشیدی و دیود های گسیلنده نور الی سیزدهمن کنفرانس سیمنار ملی مهندسی سطح 1391 0
5 تهیه نانو کامپوزیت های با بار مثبت برای اهداف دارو رسانی خوراکی دومین کنگره نانو داروها- 1390 0


تالیف کتاب چاپ شده توسط سایر مراکز معتبر علمی و دانشگاهی
ردیف عنوان اثر ناشر تاریخ انتشار
سال ماه
1 اصول تصفیه آب انتشارات فروزش 1391 0


گزارش های علمی طرح های تحقیقاتی یا فنی خاتمه یافته ( داخل دانشگاه )
ردیف عنوان اثر نوع طرح تاریخ انتشار
سال ماه
1 تهیه پلیمراتیل اکریلات به روشپلیمریزاسیون کنترل شده رادیکالی و سپس پیوند زدن پلیمر حاصله بر روی لوکو پلی انیلین و بررسی خواص کو پلیمر بدست ا کاربردی 1391 0


اختراع و اکتشاف ثبت شده و آثار پژوهشی و فنی برگزیده ( در داخل یا خارج کشور )
ردیف عنوان اثر محل انجام تاریخ انتشار
سال ماه
1 تهیه سیمان پلیمر گوگردی (SPC) از واکنش کوپلیمریزاسیون گوگرد با نسبت های حجمی مشخصی از سیکلو پنتادی ان (DCPO ) و برش نفتی دانشگاه پیام نور تبریز 1390 0
2 تهیه رزین ملامین آنیونی مایع و پودری اصلاح شده با فرایند سولفوناسیون با نسبت های مولی کمتر از 2/1 و بزرگتر از 2/1 مورد استفاده در صنایع بتن دانشگاه پیام نور مرکز تبریز 1391 1391


راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی (دفاع شده)
ردیف عنوان اثر عنوان دوره تاریخ انتشار
سال ماه
1 سنتز نانو همو و کوپلیمر 3 - دودسیل تیوفن با 3- متیلتیوفن به روش اکسیداسیون شیمیایی و الکتروشیمیایی و بررسی خواص آنها نظیر رسانایی، مورفولوژی و کارشناسی ارشد 1389 3
2 تهیه پلیمرهای آکریلات / متاکریلات به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم و گرافت برخی از این پلیمرها بر روی نانو پلی آنیلین ... کارشناسی ارشد 1389 3
3 تهیه همو و کوپلیمرهای ( آلفا نفتیل آمین - ارتو آنیزیدین ) و ( آلفا نفتیل آمین - ارتوتولوئیدین ) نانو ساختار ... کارشناسی ارشد 1389 9
4 تهیه پلی آنیلین محلول در حلال های آلی از طریق گرافت با منومرهای آکریلات و بررسی خواص رسانایی، مورفولوژی و پایداری حرارتی کو پلیمرها کارشناسی ارشد 1391 0
5 سنتز کوپلیمر پیوندی پلی (2-هیدروکسی اتیل متا اکریلات) بر روی ماکرو آغازگر پلی ( کاپرو لاکتون-کو- برمو کاپرو لاکتون) و بررسی برخی خواص آن کارشناسی ارشد 1391 0
6 : تهیه نانو کوپلیمر از برخی مشتقات تیوفن نظیر بی تیوفن و دودسیل تیوفن و بررسی خواص آنها نظیر رسانایی، الکترواکتیوی و کاربرد آن در تهیه دیودها کارشناسی ارشد 1391 0
7 سنتز منومر بی تیوفن و سپس همو وکو پلیمریزاسیون ان با 3و4- اتیلن دی اکسی تیوفن و بررسی برخی خواص پلیمر های تهیه شده کارشناسی ارشد 1391 0
8 سنتز کو پلیمر های ستارهای شکل 2- هیدروکسیل اتیل متا آکریلات و اپسیلون- کاپرو لاکتون با هسته ی مرکزی گاوکز و بررسی خواص آنها کارشناسی ارشد 1391 0
9 مطالعه سنتز هترو سیکل های جدید با استفاده از 2-(4,6-دی کلرو-3,3- دی متیل ایندولین-2- ایلیدن) مالونالدهید کارشناسی ارشد 1391 0
10 ساخت, بررسی و مقایسه فعالیت فتو کاتالیتیکی نانو ذره ها و نانو چسب های فلز دوپه شده به دی اکسید تیتانیم در تخریب الاینده ها دکتری تخصصی 1390 0
11 تولید کلرور فریک از پساب واحد پارا آمینو فنل کارشناسی ارشد 1391 0
12 سنتز نانو کوپلیمر پیوندی پلی ( - ایزوپروپیل اکریل امید) بر روی ماکرو اغازگرهای پلی( کاپرو لاکتون- برمو کاپرو لاکتون) و بررسی برخی خواص کارشناسی ارشد 1390 0
13 سنتز پلی انیلین نانو ساختار از طریق اکسیداسیون شیمیایی به روشهای گوناگون و بررسی مورفولوژی و رسانایی پلیمرهای تهیه شده کارشناسی ارشد 1389 0
14 تهیه سیمان پلیمر گوگردی (SPC) از واکنش کوپلیمریزاسیون گوگرد با نسبت های حجمی مشخصی از سیکلو پنتادی ان (DCPO ) و برش نفتی کارشناسی ارشد 1390 0
15 تهیه نانو همو پلیمر و کوپلیمر از شیف باز ( 3- امینو پروپیل) پیرول-سا لیسیل الدهید با پیرول به روش شیمیایی و الکتروشیمیایی, شناسایی و بررسی خواص کارشناسی ارشد 1389 0
16 تهیه چسب های رسانا از نانو پلی انیلین و چسب های اپوکسی یا کلرو پرن , سپس بررسی خواص رسانایی و چسسبندگی انها کارشناسی ارشد 1389 0
17 پلیمریزاسیون زنده راذیکالی پلی استایرن بر روی سطح (اتیلن- ترفتالات ) و استفاده از روش پلیمریزاسیون محلول برای تهیه نانو کامپوزیتهای پلیمری م کارشناسی ارشد 1390 0
18 بررسی اثر کاتالیزوری پیرول بر الکتروپلیمریزاسیون و پلیمریزاسیون شیمیایی مونومر های پنتیل و دودسیل پیرول کارشناسی ارشد 1388 0
19 سنتز و بررسی هیدروژل ابر جاذب نانو کامپوزیتی بر پایه بیو پلیمر کاراگینان و کاربرد ان در حذف رنگهای کاتیونی کارشناسی ارشد 1390 0
20 سنتز 9و9-دی متیل-12-اریل-8و9و10و12-تترا هیدروبنزو-زانتن-11اون کارشناسی ارشد 1391 0
21 تهیه نانو همو و کوپلیمرهای (2-آمینو فنل- آنیزیدین) به روش الکتروشیمیایی و اکسیداسیون شیمیایی و سپس بررسی خواص انها کارشناسی ارشد 1389 0
22 سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت رسانای الکتریکی کوپلیمر پیوندی پلی استایرن برروی پلی استایرن بر روی پلی پیرول با روشهای پلیمریزاسیون الکتروشی کارشناسی ارشد 1390 0
23 سنتز منومر بی تیوفن و نانو ساختار همو و کو پلیمر های بی تیوفن با 3و4-اتیلن دی اکسی تیوفن و 3- دودسیل تیوفناز طریق اکسیداسیون شیمیایی در حضور پلی کارشناسی ارشد 1392 0
24 بررسی واکنش 1و 3- دی اتیل باربیتوریک اسیدبا آلدهید های مختلف کارشناسی ارشد 1392 0


مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی (دفاع شده)
ردیف عنوان اثر عنوان دوره تاریخ انتشار
سال ماه
1 تهیه پلیمرهای زیست سازگار و استفاده از آنها در زمینه نانو پزشکی کارشناسی ارشد 1389 7
2 بررسی ساختار و خصلت اسیدی برونستدولوئیس باز آلی اوراسی به روش ab Initio کارشناسی ارشد 1389 2
3 سنتز 2 و 2- دی نفتالین فسفورو کلریدریک به عنوان یک معرف اکسد کننده جدید حجیم برای تبدیل انتخابی بنزوئین ها به بنزیل ها کارشناسی ارشد 1389 7
4 بررسی سازگاری و خواص آمیخته پلی وینیل کلراید با کو پلیمر آکریلونیتریل در اکسترودر دو ماهیچه کارشناسی ارشد 1391 0
5 سنتز فضا گزین بیس-آمینو کتونها از طریق واکنش مانیخ کاتالیز شده با زیرکونیوم اکسی کلرید کارشناسی ارشد 1391 0
6 اصلاح نانو ذرات اکسید روی و اکسید تیتانیوم از طریق پلیمریزاسیون رادیکالی کنترلی آغاز شده سطحی کارشناسی ارشد 1391 0
7 پیوند زدن کنترل شده آکریلو نیتریل بر روی پلیمر طبیعی سلولز با استفاده از پلیمریزاسیون زنده رادیکالی کارشناسی ارشد 1391 0
8 سنتز و شناسایی کوپلیمرهای دو قطعه ای امفی فیل بر اساس لاکتاید و گلیسیدیل متاکریلات و بررسی تشکیل نانو میسل های پلیمری کارشناسی ارشد 1390 0
9 تهیه پلی تیوفن و پلی (3-دودسیل تیوفن ) حاوی نانو تیوب کربنی به روش پلیمریزاسیون اسیداسیون شیمیایی و بررسی ساختار و برخی خواص کارشناسی ارشد 1391 0


مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی (ISC)
ردیف عنوان اثر ناشر تاریخ انتشار
سال ماه
1 سنتز پلی پارا امینو استیرن از همو پلیمر و کو پلیمر 4- کلرو متیل استیرن- استیرن پژوهشگاه پلیمر ایران 1389 اسفند
2 Free-Radical Homo- and Copolymerization of Vinyl Acetate and n-Butyl Acrylate: Kinetic Studies by Online HNMR kinetic Experiments Wiley Periodicals.Inc 1391 9